42 All-Time Classics

Kdo hledá rùznorodost, nalezne se ve 42 All-time Classics. Na jedné jediné DS kartì pøenosného Nintenda DS je shrnuto 42 nejoblíbenìjších plošinových a spoleèenských her všech dob. O dlouhých podzimních veèerech si tak mohou mladí i staøí dopøát øadu hodin plných hrací zábavy.

42 All-time Classics dìlá konec pøeplnìným skøíním, rozmìrným hracím krabicím a nahromadìným hracím kartám, ve kterých stejnì ještì polovina her chybí. Na Nintendu DS velikosti zápisníku, který má díky dotekové obrazovce tak jednoduché ovládání, že ho zvládnou i malé dìti, se mohou všechny velké herní klasiky objevit najednou: od karetních her jako Poker pøes plošinovky typu Šachy a Backgammon až ke spoleèenským hrám jako Darts nebo Snooker.

To vše lze nalézt v øadì variant pro jednoho hráèe, ale nejvíce zábavy si èlovìk užije pøirozenì v multiplayer modu. Podle typu hry je možno se bavit bezdrátovì až s osmi pøáteli Nintenda DS a 42 All-time Classics. Vìtšina her se pøitom hodí pro bezplatné Nintendo Wi-Fi Connection. Pomocí nìho mùže hráè nalézt spoluhráèe po celém svìtì a pozvat je k zábavnému mezinárodnímu hracímu veèeru. Aby pøitom nikdo neztratil pøehled, existuje pro každou hru funkce statistiky, která pro každého hráèe registruje napø. body, výhry nebo prohry.

Kromì toho umožòuje 42 All-time Classics hráèùm, aby si za pomoci zabudované funkce PictoChat vymìòovali zprávy bìhem hry. Díky tomu nemusí hráè u Pokeru jenom èekat na dobrou kartu, ale mùžete také použít všechny psychologické triky k blafování stejnì jako u normální stolní hry.

42 All-time Classics se hodí stejnì dobøe pro dìti a mládež jako pro dospìlé, pro veterány videoher i absolutní zaèáteèníky. Garantuje zábavu ze hry pro všechny a to na øadu, øadu mìsícù.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.