Advance Wars: Dark Conflict

S dobrými tahovými strategiemi je to jako s holuby. Rády se vracejí…

A v pøípadì série Advance Wars se vždy jedná o návrat ve velkém stylu. Jednoduše geniální a léty provìøený bojový sytém zraje jako víno a jak sílící obliba u hráèského publika dokazuje, zásadnì mìnit nìco, co už snad ani lépe fungovat nemùže, by bylo nemístným hazardem. Když se však vynalézavost tvùrcù hry soustøedí na další oblasti, výsledek je ohromující stejnì jako zásah prùbojné protitankové støely. Pøíbìh hry vás opìt staví do role respektovaného vùdce a stratéga, který se však v klíèových okamžicích nerozmýšlí obrátit na své spojence s prosbou o militantní podporu. V pøípadì potøeby však stejnou pomoc neváhá opìtovat. Dvojice displejù Nintenda DS opìt poslouží jak k pohybu po bitevním poli, tak i coby pøehledné centrum informující o stavu vašich jednotek. Esem v rukávu Advance Wars 2 je potom multiplayer – s ostatními hráèi mùžete nejen svádìt líté boje, ale i vzájemnì smìòovat bitevní mapy a scénáøe vytvoøené v pøiloženém editoru.