Anno Create a New World

ANNO: Create a New World se odehrává v roce 1404. Zemì krále Jiøího trpí suchem a hladem. Král si je vìdom nouze svých obèanù, a proto posílá své dva syny, Williama a Edwarda, získat nová území, kde by mohlo být vytvoøeno dostatek zboží k uspokojení potøeb obyvatelstva. Zatímco Edward navrhuje boj ke získání drahocenných zdrojù, jeho bratr William nabízí mírové øešení – objevit novou a neosídlenou zemi na jihu království. Se souhlasem svého otce smìøuje William na Jih a objevuje tajemnou orientální kulturu.

Hra nabízí:

  • Prozkoumávejte a vytváøejte zábavnì a jednoduše
  • Prozkoumejte nádherný svìt, objevte nová místa vhodná k usídlení a vytvoøte svou vlastní øíši
  • Uète se od ostatních kultur (orientální, evropské…) a rozšiøte si své obzory
  • Kompletní ovládání je intuitivní, rozhraní je plnì adaptováno na možnosti konzole
  • Objevte, jak øídit mìsta a spoleènosti
  • Buïte ohleduplní, plánujte prozíravì a uète se øídit zdroje
  • Uspokojujte potøeby svých obèanù a starejte se o svou spoleènost
  • Užívejte si pøátelskou, mírumilovnou rodinnou zábavu
  • Relaxujte a budujte svá mìsta v bohatém a mírumilovném svìtì
  • Hrajte spoleènì se svou rodinou a pøáteli a nechejte je pomoci vám vytvoøit váš svìt v multiplayeru pro 4 hráèe