Asphalt: Urban GT 2

Asphalt 2: Urban GT v sobì stejnì tak jako v prvním díle kombinuje simulátor a arcade automobilové závody. Hráè bude posazen za volant licencovaných sportovních aut a motorek. Se svými protivníky se pak utká na širokém spektru tratí z celého svìta.

Zakladním pravidlem v této høe bude vyhrávání závodù, èímž se také bude plnit hráèova pìnìženka. Za vydìlané peníze si pak bude moci poøídit nové auto nebo vylepšit stávající vùz celou øadou tuningových náhradních dílù.

Nìkolik základní rysù hry:

30 licencovaných truckù a 36 licencovaných aut a motocyklù
Hra bude obsahovat nejznámìjší znaèky zavodních aut a motocyklù (Lamborghini, Mercedes, Ducati, Kawasaki, Dodge, Chevrolet a další).

28 tratí, které jsou inspirovány realnými lokacemi
Hráè bude závodit v nejkrasnìjší mìstech svìta ve dne i v noci (New York, Tokyo, Paøíž …).

Tuning
Hráè si mùže vyladit svojí karu podle svých vlastních pøedstav, a už co se výkonu motoru, úpravy vzhledu karoserie nebo ráfkù týèe.

Grafika a herní módy
Výjimeèná 3D grafika a neopakovatelný pocit z rychlé jízdy dotváøí realistický zvuk motoru a originální hudební doprovod.
Celkem 10 herních modù, 62 závodù šampionátù se tøemi úhly pohledu a možností pøehrání záznamu vytváøí nezapomenutelný herní zážitek z rychlé jízdy.

Multiplayer
Pøes lokální Wi-Fi proti sobì mohou závodit až 4 hráèi ve tøech rùzných herních módech (Single Race, Championship a Cop Chase).

Speciality
V høe se èas od èasu objeví známá skupina Pussycat Dolls, aby pozvedla hráèovu náladu.
Hra bude obsahovat jukebox, ve kterém si bude možné zvolit si svojí oblíbenou skladbu, výbìr zahrnuje i platinové nahrávky Mobyho.