Assassins Creed 2 Discovery

Naposledy se Altair, nájemný vrah a hlavní hrdina hry Assasin‘s Creed, pokusil zmaøit podlé plány nevypoèitatelných Køižákù. Tentokrát se však z orientálních pouští dálného východu pøesunete pøímo do centra Evropské renesance. A namísto postavy bojovníka Altaira dostanete na povel neménì charismatického pøedstavitele zámožné aristokracie, šviháka Ezia. Stejnì jako jeho pøedchùdce, ani Ezio nebude žádným „svatouškem“ a pokud bude chtít v drsném svìtì plném intrikánství a všudypøítomné zrady uspìt, nezbude mu než se uchýlit ke stejnì drsným praktikám jako jeho sokové.

Slídivé plížení, chladnokrevné hledání úkrytù v temných koutech a následná realizace peèlivé pøípravy k finálnímu výpadu – pøesnì takovou náplò Assasin‘s Creed Discovery nabízí. Hra opìt nabídne velmi autenticky ztvárnìné lokace: vedle pùsobivých ulièek Španìlska zavítáte i do dalších atraktivních destinací. Bez ohledu na úspìch, s nímž se na displejích Nintenda DS setkal první Assasin‘s Creed, nezbývá než nadšenì podlehnout dùmyslnì dávkované akci jeho následovníka.