Avatar: The Burning Earth

Tradièní dobrodužné RPG s názvem Avatar: The Burning Earth zaèíná v okamžiku, kdy mladý hrdina Aang pøichází do svého rodištì, které však právì trpí pod nadvládou nièeho se neštítících Ohnivých Lidí. Poèetné pøesile lstivých nepøátel však Aang nemusí èelit sám, vedle ochotných obyvatel království, kteøí se nehodlají smíøit s nedobrovolným zotroèením, je tu i postava hrdinova pomocníka Mopa. Podporován je i multiplayer pro dva hráèe: vedle vítané možnosti kooperace se mùžete rovnìž vydat do ryze exhibièních zápasiš v režimu „Arena Combat“.