B-17 Fortress in the Sky

Zaujmìte místo jako jeden ze „Šastné 25“ a vybojujte si cestu pøes 25 nervydrásajících misí odehrávajících se ve Francii, Holandsku a hluboko v srdci Nìmecka, abyste dokonèili svùj poslední boj a vrátili se zpátky domù ke své rodinì.

Hra nabízí:
– Braòte svou B-17 proti útoku pøilétajících nìmeckých stíhaèek za krytí každé palebné pozice v letadle. Mùžete pøepínat mezi øadou palebných pozic dotykem na požadovanou lokaci èleny posádky.

– Detailní „Mission Briefing Screen“ ukazuje „dnešní cíle“ i mapu bojového plánu.

– Bìhem normálního boje vám spodní obrazovka Nintenda DS ukáže navigátorskou mapu a poskytne vám informace o pozicích hráèù v B -17, utrpìné škody a poèet zbývajících letadel v rezervní eskadøe.

– Bojujte proti armádì nìmeckých stíhaèek z druhé svìtové války vèetnì Focke-Wulf 190A-1, Messerschmitt Bf 109G-6 a Messerschmitt Me 262 A-1a.

– Výbušné zvukové efekty pøenesou na vaše Nintendo DS živé zvuky bitvy.

– Nováèci i zkušení hráèi si mohou zvolit levely podle svých schopností!