Baby Pals

Originální titul Baby Pals vás staví do role peèlivého rodièe, který musí peèovat o své ratolesti se všemi slastmi i strastmi, které s touto zodpovìdnou funkcí souvisí. Poèínaje pøípravou a servírováním chutných pokrmù (opatrnì s koøením!), pøes koupání a hraní a konèe dùslednou výchovou a uèením. Pøijmete-li tuto výzvu a povedete-li si dobøe, váš malý andílek se vám dozajista královsky odmìní… Pravidelnou stolicí! 😉

Hra nabízí:

  • Množství dìtských her a zábavných kratochvílí.
  • Obleète vašemu svìøenci slušivé dìtské odìvy a zavalte ho tìmi nejnápaditìjšími hraèkami!
  • Procvièujte se svým malým andílkem øeè, lezení i první krùèky.
  • Veškeré èinnosti (krmení, mycí žínka…) obstará stylus a dotyková obrazovka!
  • Objevte dùmyslnì skryté bonusové pøedmìty jako nové hraèky, slušivìjší obleèky a další pomùcky, které pøinesou radost vám i vašemu láskou a péèí zahrnutému virtuálnímu potomkovi.