Baroque

Probudili jste se do znièeného svìta a vaše srdce sužuje nevysvìtlitelný pocit viny. Pohroma znièila mìsta a celé øíše a pokøivila ducha lidskosti. V této noèní mùøe je na vás, abyste vstoupili do záhadné vìže a nalezli rozhøešení. V mnoha zrádných kobkách se utkáte s nemilosrdnými nepøáteli, budete hledat pøedmìty, které vám pomohou na cestì, a budete odhalovat tajemství znièené zemì. V hlubinách naleznete smrt, ale záhy zjistíte, že smrt není koncem pøíbìhu: v pokrouceném svìtì Baroka je to jen zaèátek.

Hra nabízí:

  • Hardcore RPG dungeon akce! Se svými mnoha mìnícími se úrovnìmi, z nichž se každá hemží perverzními monstry a trpícími dušemi, je svìt Baroka dìsivou a nezapomenutelnou øíší.
  • Smrt neznamená konec – staòte se souèástí unikátního progresivního pøíbìhového systému, ve kterém konec vašeho života slouží pouze k popohnání pøíbìhu kupøedu. Pokaždé, kdy vaše postava zemøe, odhalíte další tajemství opuštìného svìta!
  • Mnoho voleb upravení hry – Hráè má naprostou kontrolu nad vzhledem jejich postavy a nad tím, jakým zpùsobem hrají hru. Naleznìte a vybavte se širokým výbìrem zbraní a pøedmìtù, pøièemž nìkteré z nich mají i více možností využití. Získejte mocné parazity, zvyšující hodnoty vašich statistik, zkombinujte je a tím znásobte jejich možnosti. Pøežijí jen vynalézaví!