Big Brain Academy

Barevnìjší, rozšíøenìjší, pøístupnìjší mladšímu hráèskému publiku – takové je volné pokraèování titulu Brain Training. Kolekce patnácti zábavných miniher v Japonsku známá též pod názvem „Yawaraka Atama Juku“ spolehlivì provìøí a procvièí schopnosti vašeho racionálního úsudku v pìtici následujících aspektù: myšlení, pamì, analýza, odhad a rozpoznávání.

Na dokonèení každého z úkolù máte pevnì stanovený èasový úsek jedné minuty. Hra pro jednoho hráèe nabízí dva základní režimy a sice „Tests“, ve kterém si mùžete zvolit jednotlivé „myšlenkové“ disciplíny a tréninkovì ladìný „Practice“ nabízející možnost procvièování a zdokonalování se. Opomenut nezùstal ani multiplayer – v režimu „Versus“ mùže svou bystrost souèasnì pomìøit až osm hráèù, pøièemž všem postaèí jediná herní kazeta. Všechny herní disciplíny se bodují podle toho, v jak krátkém èasovém úseku se vám podaøí zadané úkoly vyøešit – zapomeòte však na to, že zde zažijete instantní nudu známou z ezáživných papírových doplòovaèek. Právì naopak – jednotlivé minihry jsou navrženy s cílem zaujmout a pobavit.

Na rozdíl od hry Brain Training používá Big Brain Academy bìžnou polohu držení Nintenda DS. Jak je patrné z obrázkù, vše je velmi pøehledné a srozumitelné. Soutìživá zábava, které mùžetevìnovat jak pár minut dennì, tak i dlouhé hodiny!

Hra obsahuje:

– názorný vizuální tutoriál srozumitelnì seznamující hráèe se všemi disciplínami!

– Patnáct nápaditých rébusù rozdìlených do pìti tématických kategorií!

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.