Big Family Games

S touto hrou si budete moci užít nìkterou z klasických rodinných her èi kratochvílí kdykoliv nezávisle na poèasí nebo výkonnosti ostatních hráèù. Big Family Games pøedstavuje kolekci 24 známých rodinných her a sportù jako napøíklad tenis, golf, šipky, minigolf, petanque a mnoho dalších! Samozøejmostí je využití výhod pohybového ovládání na konzoli Wii, a tak tento titul pøedstavuje zcela intuitivní zábavu pro celou rodinu.

Prostøednictvím ovladaèe Wii Remote tak budete házet, støílet, vrhat nebo koulet. V Big Family Games si mùžete zahrát i sami v singleplayeru, ale hlavní kouzlo tkví pochopitelnì v soupeøení s dalšími hráèi, kdy se proti sobì mùže postavit až ètveøice soupeøù. Vítìz je pak urèen podle poètu získaných bodù.

Hra Big Family Games pøedstavuje skvìlý zpùsob, jak se mùže pobavit opravdu celá rodina. Každý èlen si navíc mùže pøesnì podle svých pøedstav vytvoøit svou vlastní postavièku, s níž pak bude hrát. Díky zdejšímu editoru tak mùže vzniknout prakticky neomezené množství herních avatarù tak, aby žádní dva nebyli zcela stejní.