Bomberman Land Touch! 2

Pokud by vám snad byla rovná ètyøicítka miniher které nabízí titul Bomberman Land Touch! 2 málo, stále je tu pùvodní léty provìøený originální režim „Bomberman Battle“. Utkejte se ve vysoce explozivním adrenalinovém souboji s až osmi pøáteli a to jak pøes lokální bezdrátový multiplayer, tak i online skrze internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection.

Hra nabízí:

  • 40 miniher – Poèítáte se do poèetné skupiny sportovních fandù? Pak vás jistì osloví disciplíny s tìlocviènou tématikou jako napøíklad fotbal. Anebo vám imponují spíše dobrodružství v exotické divoèinì? Není problém sáhnout po prostøedí úzkých raftových tras! Z celkem ètyø desítek nejrùznìjších tématických miniher si dozajista vybere každý!
  • Souèasná hra více hráèù – Až osm hráèù najednou mùže vzájemnì pomìøit své síly skrze lokální bezdrátový multiplayer, do lítého online souboje pøes internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection pak rovná ètveøice. Podporovány jsou režimy Single Card i Multi Card Play.
  • Strhující dobrodružství – Odhalte zákulisí ïábelských plánù zlotøilého Evil Bombermana a vychutnejte si dva alternativní konce hry!
  • Precizní ovládání pomocí stylusu – Dokonale pøizpùsoben možnostem revoluèního kapesního systému Nintendo DS nabízí Bomberman Land Touch! 2 intuitivní a pøesné ovládání pomocí stylusu a dotykové obrazovky!
  • Nechybí ani legendární pùvodní BomberMan! – Stará dobrá léty provìøená klasika dostala nový kabátek, nové herní mapy a pøedmìty! Divoká a nespoutaná multiplayer akce nebyla nikdy tak intenzivní a strhující jako nyní!