Boogie Superstar Bundle

V Boogie SuperStar hráèi nejen hrají, ale dokonce jsou hvìzdami hry. Dívky si budou moci zazpívat svou oblíbenou skladbu do mikrofonu a za využití schopnosti Wii snímat pohyby a provádìt skuteèné taneèní pohyby, jejichž pøedlohu vidí na obrazovce. Na cestu za slávou nemusíte vyrazit sólo! Díky módùm pro dva a ètyøi hráèe mohou dívky hrát se svými pøítelkynìmi, zpívat a tancovat s nimi a v zábavných soubojích se s nimi dokonce i utkat a prokázat svùj zpìvácký a taneèní talent!

Hráèky zaèínají upravením své postavy, pøièemž si volí z milionù možných kombinací a mohou si tak vytvoøit postavu, která bude tak jedineèná, jako jsou ony samotné. Poté jsou „objeveny“ a vyslány na ostrov, kde se uèí, jak se stát hvìzdou. Bìhem pobytu na ostrovì si vylepšují svùj zpìv a taneèní schopnosti a to pøi vystoupeních odehrávajících se v prostøedích, která se skvìle hodí pro vycházející hvìzdu – ve studiu, na terase a na jachtì. Jakmile jsou dovednosti vypilovány, dívky jsou pøipraveny na výrok porotcù v soutìži Boogie Star Show! Jen ta nejlepší se bude moci honosit titulem Boogie SuperStar!