Boom Blox Smash Party

Boom Blox Smash Party se v základu neliší od svého pøedchùdce. Opìt pùjde o všemožné hrátky s kostièkami, ovšem s bohatšími multiplayerovými možnostmi a celkovì 400 novými úrovnìmi. Kromì nových úrovní se ale mùžete tìšit také na rozšíøené varianty jednotlivých kostièek, mezi kterými se bude vyskytovat napøíklad virus nebo transportér. Co se týèe všemožných tvarù, i zde se nabídka rozroste a umožní vám stavbu ještì neskuteènìjších a samozøejmì obtížnìjších staveb.