Boom Blox

Legrace pro dìti a celou rodinu. Boom Blox nabízí akèní interaktivní èinnosti, které dostávají hru na Wii na novou úroveò tvoøivosti a legrace v single playeru, kooperaèním módu a módu souboje. Prozkoumejte hratelnost – perfektnì upravenou pro interaktivní možnosti Wii – která vám umožní probojovat se mnoha mozek namáhajícími úkoly. Pùsobte na zábavné postavy, jako jsou boxy pokládající kuøata nebo opice házející baseballové míèky, které vnášejí charakter do rùzných tématických prostøedí. V módu tvoøení mùžete navíc jakoukoliv úroveò pøedìlat a to za použití rùzných rekvizit, blokù nebo postav, které si zpøístupníte bìhem hraní hry. Ve høe si mùžete postavit cokoliv, co se vám zachce. Plus – svùj design mùžete sdílet s pøáteli nebo mùžete vyzvat ostatní hráèe, aby se pokusili vámi vytvoøené puzzle vyøešit pøes WiiConnect24.

Hra nabízí:

  • Hoïte, chytnìte a vystøelte – Využijte zábavné pohyby vykonané s Wii Remote a zpùsobte strategickou destrukci v úrovních jako napøíklad Støedovìká bouøe.
  • Pøes 300 hlavolamù.
  • Multiplayerová akce v rychlém tempu – Hrajte s nebo proti svým pøátelùm v módech co-op, versus nebo ve høe pro 4 hráèe.
  • Upravte si hru podle sebe – Zpøístupnìte si postavy, svìty, bloky a rùzné rekvizity a použijte je v módu Tvoøení pro postavení èehokoliv, co si dokážete pøedstavit. Pøepracujte všechny úrovnì a sdílejte je se svými pøáteli pøes WiiConnect24.
  • Pøes 30 praštìných postav – Puste se do akce a pùsobte na zábavné postavy, vèetnì kuøat, která pokládají výbušné bloky, a vybuchujících bobrù.