Brain Challenge

Brain Challenge pro Nintendo DS je kompilací nìkolika zábavných komplexních cvièení, které vám pomohou lépe zvládat dennodenní starosti a stres. Jednoduchý zpùsob pro stimulaci mozkové èinnosti vám zábavnou a nenároènou formou jednak pomùže cítit se psychicky skvìle a odpoèatì, jednak má i pozitivní vliv na zvýšení procentuelní hodnoty, z níž využíváte vaši mozkovou kapacitu.

Díky pokroèilému ovládání pomocí dotykového displeje a malým rozmìrùm Nintenda DS budete moci trénovat váš mozek kdekoliv a kdykoliv se vám zachce.

Vlastnosti:

  • 43 logických miniher pøehlednì rozdìlených do sedmi základních kategorií – Díky více než ètyøem desítkám poutavých miniher rozdìlených do sedmi základních kategorií se vám Brain Challenge jen tak neomrzí a o vaši zábavu i všestranné zvyšování vaší mozkové kapacity je postaráno mnoha zpùsoby.
  • Ukazatel stresového vypìtí – Díky devíti minihrám spadajícím do této kategorie se mnohem lépe vypoøádáte s každodenním stresem.
  • Tøi úrovnì obtížnosti – Obtížnost hry se individuálnì nastaví vašim potøebám a psychickému stavu – váš osobní virtuální trenér bude za všech okolností dbát na to, aby se váš èas vìnovaný stimulaci mozku zužitkoval tím nejefektivnìjším zpùsobem.
  • Procentuální využití mozkové kapacity – Procentuální využití vaší mozkové kapacity je v závislosti na rychlosti a pøesnosti vašeho poèínání pøehlednì vizuálnì znázornìno ve všech sedmi základních úkolových kategoriích.
  • Odborné vedení – Na vaše poèínání bude dohlížet dvojice renomovaných virtuálních odborníkù. A zvolíte doktora Hurleyho anebo dáte pøednost profesoru Stevensovi, vždy se mùžete spolehnout na jejich zasvìcený názor. Brain Challenge je více než pouhá hra, je to zcela nová interaktivní zkušenost!
  • Multiplayer – Pomìøte svou psychickou výkonnost s až tøemi dalšími hráèi!
  • Snadná a pøístupná zábava – Díky intuitivnímu ovládání pomocí stylusu a dotykové obrazovky, zabudovanému mikrofonu a pestrobarevnému vizuálnímu pojetí je Brain Challenge ideální volbou pro všechny vìkové kategorie bez ohledu na jejich dosavadní zkušenost s fenoménem videoher.