Bratz: 4 Real

Vìru povedená ètyøka: Chloe, Jade, Sasha a Yasmine daly svá srdce svìtu showbyznysu! A už svou stylovou exhibicí zrychlují tep divákùm hudebních koncertù nebo ladnì korzují v nejodvážnìjších róbách po pøehlídkových molech, všude mají úspìch a setkávají se s vøelým pøijetím. Vrcholnou metou je však pro hlavní hrdinky úèinkování ve vlastním filmu – a kdo jiný než vy by jim mohl pomoci tohoto snu dosáhnout? Multižánrová strategie Bratz the Movie pøináší komplexní pohled na život hvìzd: od vzhledu a kariéry až po soukromí a nejrùznìjší koníèky.