Call of Duty 4: Modern Warfare

Válka, to není jako práce s buzolou, hoši… Obzvláštì tehdy, jde-li o souèasný fiktivní bojový konflikt zuøící na støedním východì, v nìmž hraje prim nejmodernìjší vojenská technika!

Civilizovanou stranu reprezentují elitní složkou britské armády „SAS“, jimž zdárnì sekundují udatní èlenové americké vojenské rozvìdky, proti nimž stojí uhranèiví snìdí asketové v turbanech. Obèanská válka odehrávající se na rozlehlém území bývalých sovìtských republik má za sebou nejasnì zastøené zájmové skupiny, nicménì je více než pravdìpodobné, že nitky celého konfliktu vedou ke ètveøici bossù nejvlivnìjších teroristických skupin. Klíèovou roli pøi boji proti teroristické hrozbì zaujímá týmová spolupráce, komunikace s využitím pokrokových technologií, nutnost èinit neodkladná operativní rozhodnutí (a následnì pružnì reagovat na jejich následky) a samozøejmì ty neúèinnìjší zbranì individuálního i hromadného nièení. Pro samotnou akci je vyhrazen horní displej Nintenda DS, spodní obrazovka pak slouží k zobrazení bojové mapy, navigaèních prvkù a pøehledného rozpisu dùležitých cílù a dílèích podúkolù. Multiplayer poèítá s podporou nejoblíbenìjších síových akèních režimù i možností souèasné hry až ètyø hráèù s jedinou herní kazetou.