Call of Duty: Modern Warfare

Pokraèování nejprodávanìjší akèní hry všech dob z pohledu vlastníma oèima pokraèuje hra Modern Warfare 2 v nadílce poutavé a strhující akce, v níž na hráèe èekají nové hrozby, pøipravené dostat svìt na pokraj katastrofy.

Nejnovìjší pokraèování prùkopnické série Call of Duty®, Modern Warfare 2, pøidává poprvé v dìjinách videoher hudební doprovod z dílny skladatele Hanse Zimmera, laureáta cen Academy Award®, Golden Globe® Award, Grammy® Award a Tony. Titul bezprostøednì navazuje na historické události z dílu Call of Duty® 4: Modern Warfare®.

Herní vlastnosti:

– Zcela nový herní režim, který podporuje souhru dvou hráèù na rozdìlené obrazovce, nabízí jedineèný pøíbìh podle jiného scénáøe, než jaký je použit v tažení pro jednoho hráèe.

– Hráè se s jednotkou zvláštního nasazení dostává do stresu èasovek a úkolových misí.

– Pøipravte se na zápøah, až budete zpøístupòovat nové mise zvláštních jednotek, kde každá nová bude nároènìjší než ta pøedchozí.

– Mezi misemi objevíte ty nejvýznamnìjší z tažení pro jednoho, mise oblíbené fanoušky z Call of Duty 4: Modern Warfare i zbrusu nové, exkluzivní mise.