Cars Mater-National

Blesk McQueen a jeho pøátelé z Kardanové Lhoty opìt dostávají pøíležitost roztoèit své motory do nejvyšších otáèek!

Vydaøená videoherní adaptace animovaného snímku z dílen spoleènosti Pixar již na displeje Nintenda DS jednou zavítala. Její volné pokraèování nabízí osvìdèené zpracování, návdavkem však pøidává rozlehlejší herní prostøedí vedoucí dále za hranice Kardanové Lhoty, zbrusu nový herní režim „Monster Mode“, šest zcela nových hratelných postav (resp. bourákù a „bouraèek“) a pak také minihry. Více než dvacet samostatných tématických „závoïáckých“ vsuvek osvìžuje již tak vysokou hratelnost a to nemluvíme o podpoøe lokálního multiplayeru, kdy mùžete vyzvat na duel živého protivníka. Takže Nintenda DS pøipravit, na virtuální startovní èáøe zaujmout pøíslušné pozice a startujeme! První roèník prestižního závodního poháru èeká na své šampióny a šampiónky!