Cars

Hra Cars vychází ze stejnojmenného filmu spoleènosti Walt Disney Picture a studia Pixar Animation Studios. Hráè hraje jako jeho oblíbené postavièky a snaží se pomoci Lightning McQueenu zúèastnit se kýženého šampionátu Piston Cup. Fanoušci objeví unikátní postavy a okolní prostøedí inspirované filmem s více než 10 hratelnými charaktery a 20 závody a minihrami, ze kterých si budou moci vybírat. Hra pøináší perfektní zábavu ve všech hlavních prostøedích pøedstavených ve filmu vèetnì Radiator Springs a Ornament Valley. Hráè tak mùže získat výrazné závodní zkušenosti, pøièemž zùstane zachován artistický styl celého pùvodního filmu.