Castlevania: Dawn of Sorrow

Píše se rok 2036 a kdo by si snad myslel, že v tak daleké budoucnosti budou lidské rase nahánìt strach výhradnì nejmodernìjší nanotechnologie, krutì by se mýlil. Okultní vìdy, tajemné magické rituály a jeden zapøísáhlý odpùrce jistého druhu cibulové zeleniny zaèínající na „è“ – to jen strohý výèet toho, s èím musíte v netrpìlivì oèekávané DS verzi Castlevanie poèítat. Neznámá zlá síla usiluje o Drákulovo vzkøíšení a na vašich bedrech leží nelehký úkol jí v tom zabránit. Za pozornost stojí zejména nový systém boje s protivníky: mocná runa naèrtnutá stylusem na dotykové obrazovce – to tu ještì nebylo! Sílu zbraní a zlepšení vlastností ovlivòují získané „duše“ poražených nepøátel – jejich kombinování pøidává taktické stránce hry zcela nový rozmìr.

Hra nabízí:

– editor vlastních úrovní pro konfrontaèní hru více hráèù a výmìna získaných „duší“ s využitím
bezdrátového propojení!

– suverénnì nejvìtší rozlohu herního prostøedí v celé historii série „Castlevania“!