Catz

Virtuální chovatelská mánie neminula ani Wii. Je libo pøítulné koátko, z nìhož správnou výchovou vytvoøíte zdravou a vitální koèièí osobnost? Pak je tu pro vás Catz – komplexní chovatelská strategie, v níž si mùžete skrze WiiMote vychutnat ty nejatraktivnìjší a nejzábavnìjší èinnosti, které péèe o koèièí šelmy nabízí. A to bez rizika podrápaných zápìstí èi zapáchajících koèièincù! Hra nabízí dvì rùzné roviny: kromì zmínìné péèe o koèièí a kocouøí tvoreèky je tu i kariérní režim, v nìmž mùžete dosažené chovatelské úspìchy demonstrovat na rozmanitých soutìžích a výstavách.