Chess

Hra Wii Chess sleduje tradièní pravidla šachù: na virtuální møížce velikosti 8 x 8 èerných a bílých møížek je nutné vlastními figurkami dát protivníkovu králi šach mat. Proto je nutné strategické myšlení a schopnost pøedvídat tahy protivníka. Wii k tomu používá program založený na umìlé inteligenci, ale každý hráè si mùže nastavit stupnì obtížnosti podle svých schopností.

Kromì vlastního šachového zážitku otevírá Wii hráèùm øadu dalších možností, které jim pùvodní šachová møížka neumožòuje. Tak je možné napøíklad každou partii ukládat do pamìti a pak tah za tahem sledovat zpìt až na zaèátek. Hráèi Wii Chess mohou také v jakémkoli místì do této hry vstoupit ještì jednou a partii dohrát s alternativními tahy. Tak mohou odstranit možné chyby a sledovat, která strategie se ukáže jako nejlepší.

Wii fanoušci se nemusí utkávat pouze s umìlou inteligencí poèítaèe. V multiplayerovém módu je možné hrát partie i proti kamarádovi. A služba Nintendo Wi-Fi Connection dokonce umožòuje online hraní s pøáteli šachu z celé Evropy.

A tím stále ještì není interaktivní potenciál tohoto titulu vyèerpán. Hráèi mohou virtuální figurky a pozadí upravit zcela podle svých pøedstav. A zaèáteèníci mají možnost na herní obrazovce podle potøeby zavøít nebo otevøít vizuální pomoc.

Wii Chess je zkrátka inteligentní herní zábava pro mistry i ty, kteøí se jimi chtìjí stát.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.