Cloudy with a Chance of Meatballs

Po úspìchu pøedchozích videoher založených na celoveèerních animovaných filmech oznámil Ubisoft, že ve spolupráci s Columbia Pictures a Sony Pictures pøipravuje již v poøadí tøetí hru s názvem Cloudy with a Chance of Meatballs™.

Celoveèerní film bude v našich kinech uveden ke konci øíjna tohoto roku (pøedbìžné datum zatím bylo stanoveno na 22.10.). Pøibližnì ve stejnou dobu plánujeme uvedení stejnojmenné hry pro PC do prodeje s èeskými titulky, pøedpokládanou cenou 599,- Kè a pod èeským názvem “Zataženo, obèas trakaøe”.

„Naše minulé projekty (Lovecká sezóna a Divoké vlny) ukázaly, že Ubisoft chápe jak pøevést animované filmy spoleènosti Sony Pictures do svìta videoher.“, øekl Mark Caplan, viceprezident Sony Pictures. „Naše týmy spoleènì pracují na vytvoøení zábavné a poutavé hry, kterou rozšíøí o filmový zážitek.“

Titul je inspirován úspìšnou dìtskou knížkou o mladém vynálezci jménem Flint, který vynalezne pøístroj zpùsobující, že místo deštì se na zemi budou snášet nejrùznìjší potraviny. V jeho roli se pak budete muset za pomoci vynálezù a zlepšovátek postarat o záchranu mìsta v pøibližnì 20 úrovních hry.

• Vžijte se do role Flinta, vesnického hrdiny z nového nadupaného animáku

Flint Lockwood je mladý vynálezce. Vysnil si, že pøijde s takovým vynázelem, který ovlivní životy všech. Pøišel s DSPRFLNDB (dynamickým supramutagenním potravinovým replikátorem Flinta Lockwooda na diatonické bázi). Už už to vypadalo, že to dokázal, ponìvadž z nebe zaèalo jako zázrakem padat jídlo! Obyvatelùm jeho rodného Swallow Falls se zprvu protáèely panenky, ale radost brzy vystøídal chaos obøích pro-“porcí”. Flint se tedy musí pokusit zachránit svìt pøed tou hrozivou baštastrofou a má k tomu k dispozici pouze své vynálezy a šílené mašinky.

• Utíkejte, skákejte, šplhejte, uhýbejte se a øešte hádanky, abyste se prokousali jednotlivými úrovnìmi šíleného chaosu zpùsobeného padajícím jídlem

Pøipravili jsme pro vás 20 úrovní a prostøedí nejen z filmu. Dostanete se do Rosolového hradu i ke Zmrzlinopádùm!

• Použijte Flintovy bláznivé vynálezy a vozidla

Tavte všechno obøí jídlo, boxujte do nìj, øezejte a krájejte ho na kostky, noste ho, sajte a støíkejte. Postavte se s Flintovými potrhlými vynálezy zmutovanému jídlu! Házejte hamburgery a støílejte špagety, prostì se zapojte do té nejvìtší bitvy proti jídlu pod sluncem!

• Pozvìte si kamaráda a pøiberte opici Steva do zábavné hry o spolupráci

Užijte si s kamarády spoustu legrace ve høe pro dva hráèe, kde vystupuje Steve, Flintùv opièí pomocník!