Cosmic Family

Hráèi budou mít šanci dostat se do kontaktu s Cosmic Family, kde se setkají s mamkou a takou Cosmicovými, velkou sestrou, dvìma malými dìtmi, flegmatickým psem, línou koèkou a øadou barevných monster. S patnácti minihrami podporujícími uèení, které lze nalézt ve všech pìti patrech raketového domu, mohou rodiny pilotovat raketu vesmírem, objevovat, co skrývají hvìzdy, vytvoøit a obarvit podivné obrázky, pøizpùsobit pokoje, vyèistit zuby pøíšeøe, obléci rùzné postavy, pìstovat rostliny od semínek atd.

Tato zábavná, originální a pestrá hra je designována tak, aby zlepšovala dìtskou pamì, koordinaci rukou a oèí, kreativitu a pøedstavivost.