CSI 6

CSI: Crime Scene Investigation: Fatal Conspiracy je další titul vycházející pro Wii, který èerpá z námìtu televizního kriminálního seriálu CSI, který mùžete znát i z obrazovek èeských televizí.

Svrhni královnu
Staò se parákem Gena Huntbyho, agenta FBI v pìti pøípadech, které na sebe navazují a spojuje je jedna osoba – Queen of the Hive (Královna úlu), impozantní drogový král, který je klíèovým podezøelým v celé serii vražd.

Odhal spinknutí
Buï pøipraven na spolupráci s kolegy z oddìlení CSI, které z náš ze stejnojmenného televizního seriálu, vèetnì Sary Sidlové, která se èerstvì vrátila do služby, aby vyøešila pøípady vraždy a vyšetøila fatální spinknutí. Pùjdeš tak daleko, že koneckoncù budeš zpochybòovat integritu celého oddìlení a bude podezírat i své nejblížší kolegy, nebo podezøení infiltrace mocné zloèinecké organizace do vlastních øad je každým Tvým krokem vyšší.

Poleze Ti mráz po zádech
Pøi prùzkumu místa èinu a analýz neobvyklých dùkazù Ti poleze mráz po zádech a podobný výsledek zanechají i nepøedvídatelné zvraty pøíbìhu. CSI: Fatal Conspiracy nabízí pohlcující zážitek plný zajímavých pøípadù, které pochází z per scénáristù seriálu CSI. Zážitek je navíc umocnìn zbrusu novým enginem, který høe poskytuje realitiètìjší svìtelné efekty, detailnìjší pohyby virtuálních hercù a témìø dokonalou synchonizaci úst s hlasy hlavních aktérù, ve kterých opìt rozpoznáte známé tváøe z televizního seriálu.

Úkony detektiva oddìlení CSI
Jako detektiv oddìlení federální policie Spojených státù Amerických, které prozkoumává místa èinù budeš sbírat dùkazy, snímat otisky prstù a pátrat po pøedmìtech které by mohly mít nìjakou spojitost s pøípadem. Pomohou Ti pøi tom high-tech pomùcky jako ultrafialové svìto, ultrazvukové zaøízení, DLSR kamera a další. Budeš promlouvat a zpovídat svìdky a podezøelé, pøièemž máš možnost konfrontovat je se svými dùkazy a objevy. Ptej se ty správné otázky a pøedlož ty správné dùkazy, abys se dostal k dokonalé pravdì.