De Blob

de Blob je titul, který umožòuje hráèùm prozkoumat a osvobodit mimozemské mìsto od zlé, jednobarevné korporace I.N.K.T., který ovládla mìsto a postavila mimo zákon veškeré barvy a zábavné èinnosti. V podobì de Bloba hráèi vyrážejí na cestu, s cílem znovu vybarvit mìsto a dodat odvahu utlaèovaným barevnými støíkanci na budovách, pamìtihodnostech a dokonce i obèanech. de Blob obsahuje spletitou kampaò pro jednoho hráèe a také mód hry pro více hráèù, který podporuje hru až ètyø hráèù na rozdìlené obrazovce. Hra byla vyvinuta pro poèítaèe s OS Windows týmem devíti studentù, kteøí studují Herní design & vývoj na univerzitì v holandském Utrechtu. V dobì vzniku herní koncepce byly pøestavìny nìkteré èásti Utrechtu a hlavním úkolem hry bylo odhadnout, jak bude vypadat oblast železnièní stanice za 10 let. Mìsto Utrecht dokonce pøijalo postavu de Bloba za svého maskota.

Hra nabízí:

  • Prozkoumávání mìsta – ovládejte zábavného Bloba pro pøetvoøení tísnivého a nepøátelského mìsta v záøivé, barevné a šastné místo.
  • Vybarvování mìst v reálném èase.
  • Hráèi si mohou své vybarvené mìsto fotit a vytváøet „pohlednice“, které mohou být uloženy a sdíleny online.
  • Mnoho unikátních lokací s rùznými stupni puzzle a úrovnìmi budov.
  • Utkejte se s ostatními v rùzných módech hry pro více hráèù v honbì za nadvládou Bloba.
  • Jednoduché intuitivní ovládání, které umožòuje unikátní využití Wii ovladaèù, dává hráèùm opravdu skvìlý herní zážitek.