Dead Space: Extraction

Dead Space Extraction vypráví pøíbìh o hrstce vesmírných kolonistù, kteøí se zoufale snaží uniknout strašlivé infekci na tìžební kolonii Aegis VII, hluboko ve vzdáleném vesmíru. Hra pøedstavuje novou hrdinku, a jak se èlenové posádky na palubì lodi stávají obìmi záhadné nákazy, je èím dál jasnìjší, že její obrana bude jejich jedinou nadìjí na pøežití. Dead Space Extraction pøedstavuje zbrusu nové postavy, zbranì, nepøátele, hádanky a kooperativní multiplayer.