Disaster: Day of Crysis

Není èas ptát se co se stalo. Není èas pøemýšlet o dùvodech propuknuvšího chaosu – v tomto titulu jde o jediné: o vaše pøežití. Disaster: Day of Crisis je klasickým survival-hororem s ohromujícím technickým zpracováním i zcela jedineènou pohlcující atmosférou.

Podaøí se vám pøežít nejnièivìjší pøírodní katastrofu všech dob v revoluèním survival titulu Disaster: Day of Crisis pro Wii? USA je vystavena sérii živelných pohrom, ovšem skupina jistých individuí (ano, jsou to ti zlí) namísto myšlenek na rychlou evakuaci a chvályhodnou pomoc ostatním zamýšlí nìco jiného. V propuknuvším chaosu zcizili tajnou nukleární zbraò a dá se pøedpokládat, že tak neuèinili s úmyslem jejího doèasného bezpeèného pøechování a následného vrácení pùvodním majitelùm. Hlavní hrdina hry musí èelit hrùzyplnému bìsnìní pøírodních živlù a ze všech nástrah, které má matka pøíroda nachystané v rukávu vyjít se zdravou kùží. Strhující adrenalinem napìchovaná akce, v níž jde o jediné. O pøežití!