Disney Epic Mickey

Disney Mickey Epic je akèním dobrodružství pro Wii, ve kterém se oblíbená postavièka Walta Disney, myšák Mickey Mouse, vydává na epickou cestu, na které jsou kladeny nároky na Vaši kreativitu a na Vašeho objevovatelského ducha. Jedná se o mix plošinovky a akèního titulu okoøenìného prvky RPG, pøíèemž se herní svìt skládá pøedevším z 3D a 2D plošinovkových úrovní rozdílných druhù a velkého poètu animací a videí.

Obsah

Hráè ovládá Mickeyho, který je teleportován do zemì zvané Wasteland. Zemì, která pøedstavuje druhý svìt kreativního pera Walta Disneyho, ve kterém žijí zapomenuté èi zamítnuté postavièky. Vládcem této smutné, temné a místy èernobílé zemì je "šastný" zajíc Oswald, vùbec první kreslená hvìzda studia Walt Disney a Mickeyho úkol spoèívá v tom zmìnit tento svìt za pomocí barev v lepší.

Mickey má v tomto svìtì možnost prostøednictvím magického štìtce zmìnit spoustu detailù a zmìnit jej tak k lepšímu, vrátit do nìj štìstí a stát se díky tomu epickým hrdinou.

Ovládání

Jakým zpùsobem to udìláte èi jakou cestu zvolíte je pouze a jen na Vás. Vaši kreativitì se v rámci hry nekladou meze. Avšak každý Váš krok mùže ovlivnit další dìj! Tento inovativní herní princip vývojáøi nazývají Playstyle Matters (volnì pøeloženo: záleží na zpùsobu hraní) a vznikl pøímo ve studiích Disney Interactive pod taktovkou známého Warrena Spectora.

Ovládání hry probírá klasicky prostøednictvím ovladaèe WiiMote a Nunchuku, kdy s WiiMote v jedné ruce provádíte všechny akce a analogem na Nunchuku ovládáte hlavního hrdinu.

Minimální požadavky:
Herní konzole Wii
Wii Remote a Nunchuk