Donkey Kong Jet Race

Donkey Kong se vydává na své první dobrodružství na Wii – a to pøímo závodní! Ovšem závody to nebudou ledasjaké – na šestnácti originálních tratích se bude závodit na tryskových bubínkách! Hráèi budou muset sbírat banány a power-upy, aby zvítìzili nad øadou dalších postav známých z Donkey Kong univerza, jako jsou Diddy, Dixie nebo King K. Rool i nad ètyømi novými postavami.

Hráèi budou muset používat rychlost, znalosti a power-upy, aby odstranili z cesty své protivníky, nebo používat i špinavé triky jako rány a vystøelovaèe ruèních granátù, ale dostali soupeøe na konec øady. Kromì toho podporuje hra multiplayer až pro ètyøi hráèe.

Hráè bude v jedné ruce držet Wii Remote, ve druhé Nunchuk a obìma rukama pak bude napodobovat co nejrychlejší bubnování, aby dosáhl maximální rychlosti. K zatoèení doleva nebo doprava bude zapotøebí „bubnovat“ pouze jednou rukou – podle daného smìru. A aby se hráè vyhnul nìkteré z øady pøekážek na trati bude nutné pouze zvednout oba ovladaèe do výše, aby tuto pøekážku pøeskoèil. Pøitom ale bude muset pokraèovat v bubnování, aby zùstal ve vzduchu co nejdéle.

A samozøejmì jako v každé høe s Donkey Kongem budou hráèi muset sbírat banány, které dodávají závodníkùm sílu pro krátkodobé zrychlení, díky kterému mohou provádìt i rùzné triky.

Hra nabízí:
– Vyzvìte k závodìní na jedné konzoli až tøi kamarády a zjistìte, kdo je králem džungle!
– Tøeste Wii Remote a Nunchukem, abyste zrychlili, nebo tøeste pouze jedním z nich, abyste zatoèili. Zatøeste ovladaèem a skákejte, útoète nebo sbírejte pøedmìty.
– Zatoète s nepøáteli prostøednictvím ananasového dìla, obratnì svažte Divoké pohyby nebo použijte Wii Remote a odstøelte urèité barely.