Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies

Ve høe Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies zaèíná hráè jako mìstský strážník, který byl vyslán, aby získal zpìt ovoce posvátného stromu, které má moc plnit pøání. Hráèi cestují rozlehlým svìtem, èelí hrùzyplným nestvùrám a odkrývají epický hrdinský pøíbìh. Bìhem svého dobrodružství se ve vzrušujících soubojích utkají s mocnými nepøáteli a setkájí se se spoustou zajímavých postav.

Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies obsahuje také speciální mód, který umožòuje podìlit se o dobrodružství se svými pøáteli, a to díky spojení až ètyø hráèù pøes místní bezdrátové pøipojení. Mùžete tak spoleènì porazit opravdu tìžké nepøátele za použití vlastních postav. Hráèi mùžou také kdykoliv strèit své nintendo do kapsy nebo batohu a pøitom být stále ve høe díky interaktivnímu „Tag modu“. Informace o hráèi jsou v nìm bezdrátovì vysílány všem, kteøí jsou v dosahu – mùžete tak smìòovat tøeba mapy k pokladùm.

Hráèi, kteøí si chtìjí užít množství rùzných herních aktivit mohou pøijmout speciální vedlejší úkoly. Nìkteré z nich získáte bìhem hraní a další jsou volnì ke stažení na internetových stránkách hry. Pomocí stažitelných úkolù se také bude rozšiøovat hlavní dìjová linka. Máte tak pøístup k mnoha hodinám dalších a dalších dobrodružství buï o samotì, nebo s partou pøátel.

Než se pustíte do dobrodružství, mùžete si vytvoøit vlastního hrdinu. Na výbìr máte z moha oblièejù, vlasù a obleèkù. Jak postupujete hrou, stává se váš hrdina stále silnìjší, chytøejší a mocnìjší a do své party pøibere rùzné paráky. Hráèi mohou získat více než 1000 rùzných kusù brnìní, obleèkù, zbraní a jiných pøedmìtù, které jim dodají jedineèné vlastnosti a unikátní vzhled. Postavì mùžete bìhem hraní kdykoliv zmìnit povolání nebo si zvolit z mnoha zamìstnání, které mají vliv na jejich schopnosti ve høe.