Drawn to Life

Popadnìte stylus a na dotykovém displeji naèrtnìte pìtici neohrožených hrdinù podle vlastního gusta.

K dispozici jsou celkem tøi rùzné zpùsoby, jak vašim pøedstavám vdechnout život: vedle malování mùžete svou virtuální družinu ztvárnit i skládáním puzzle anebo použít malíøskou paletu. A pak už staèí vrhnout výsledek kreativní èinnosti do velkolepého dobrodružství pøekraèujícího hranice hned nìkolika žánrù! Plošinovka, adventure, RPG, akce – toho všeho si v Drawn to Life užijete mìrou vrchovatou. Na nejmladší hráèské publikum je pamatováno srozumitelným a pøehledným výukovým režimem, který je seznámí se základy ovládání. Hranice vaší fantazie navíc nekonèí návrhem hlavních postav, zcela osobitý rys mùžete vtisknout i hernímu prostøedí – a to od nejrùznìjších staveb až po vegetaci, která je obklopuje!