EA Sports Football Academy

EA SPORTS Football Academy je soubor miniher, které zlepší vaše znalosti fotbalu zábavnou cestou.

EA SPORTS Football Academy pøináší zábavný zpùsob, jak získat vìdomosti o fotbalové strategii, jednotlivých pozicích a technikách. Hráèi zvyšují své znalosti dokonèováním úkolù a své dovednosti poté mohou pøedvést na høišti v souboji se svými pøáteli. EA SPORTS Football Academy nabízí rùzné minihry, které zabaví fanoušky všech vìkových skupin.