Elite Beats Agents

Veøejnost zná vládní agentury jakou jsou FBI nebo CIA, ale jenom málo lidí ví o této super tajné agentuøe. Její krycí jméno je „Elite Beat Agents“, tito muži v èerném jsou hrdinové hrdinù a nejdrsnìjší skupina chlápkù tohoto svìta, kterou jste kdy mohli poznat. Ovšem, podle oficiálních zpráv, neexistují…

Velitel této skupiny, bývalý agent CIA komandant Kahn, peèlivì prohlíží svìt a hledá nìkoho, kdo volá o pomoc. Pokud nìkoho takového najde, vyšle agenty, kteøí pomáhají svému cíli prostøednictvím hraní písní a tancù. Hypnotická povaha jejich pøedstavení spoleènì se „zabìhnutou“ energií podporuje jejich sílu vùle a pomáhá jim pøekonávat pøekážky.

Každý stupeò hry je prezentován v rùzném dìjové stylu. Všechny stupnì však sdílí podobné základní prvky a prùbìh hry: Hráèi je pøedstaven cílový problém v komickém intru. Komandant Kahn odešle agenty na scénu. Agenti pøijedou ve speciálním „Beat Transportu“, který je vyrobený na zakázku podle situace. Píseò zaène, jakmile se agenti a hráè setkají s cílem. Hraní hry zaèíná. Prostøednictvím ukání a kopírování vzorù, které se ukazují na obrazovce, pomocí stylusu pokraèují hráèi dál v hraní podle rytmu písnì. Animovaný pøíbìh se mìní v závislosti na tom, jak dobøe hráèe úèinkuje. Po každé èásti je hráè souzen. V závislosti na rozsudku Elite-o-metru bude pøíbìh pokraèovat dobøe nebo špatnì…

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.