Endless Ocean

Jsou vìci které neberou konce – jako tøeba oceán. O jeho nekoneènosti nemùže být ani tìch nejmenších pochyb. Když navíc mùžete bez rizika utonutí navléci pøiléhavý neoprénový overal a coby profesionální potápìè se vydat na zevrubný prùzkum moøského dna (a to dokonce i online s dalšími hráèi!), není co øešit. Podmoøský svìt má své podmanivé kouzlo – plovoucí delfíny, barvami hýøící korálové útesy a hejna rybek nejroztodivnìjších tvarù a velikostí – to vše máte nyní na dosah Wiimotu. Kochání se však není stìžejní náplní hry: abyste vydìlali dostateèné prostøedky na nákladné vybavení, musíte plnit zadané úkoly: od poøizování fotografií moøské fauny i flóry až po detailní prùzkum nezmapovaných oblastí èi lodních vrakù, které mohou ukrývat potopené podklady nevyèíslitelné hodnoty!

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.