Excite Truck

Mnoha tunová monstra na obøích kolech, pach benzínu i vyèpìlého potu jejich øidièù. To vše a navíc unikátní možnost formovat pomocí nejrùznìjších bonusových pøedmìtù jízdní terén k obrazu svému, pøinese slibná závodní záležitost Exite Truck.

Obrovská auta na obrovských kolech prohánìjící se obrovským terénem. Toto téma již bylo v žánru poèítaèových her nìkolikrát zpracováno, leè v pøípadì titulu Excite Truck pùjde o smrš zcela ojedinìlých herních zážitkù. Ano, pokud tušíte že nejvìtší devizou tohoto titulu bude ovládání, je váš odhad správný. Díky bezdrátovému Wii ovladaèi s pohybovým senzorem bude pocit z øízení motorizovaného mastodonta intenzivní jako nikdy pøedtím! Nad všemi vozidly budete mít dokonalou kontrolu nejen na zemi, ale i v pøípadì, kdy se na okamžik vzepøou zemské pøitažlivosti a vyletí vzhùru. Zajímavé možnosti slibuje i unikátní vlastnost formování terénu v závislosti na stylu jízdy. Chybìt nebude ani množství nejrùznìjších bonusù a vylepšení pøihrávající na vaši stranu konkurenèní výhody oproti ostatním soupeøícím vozidlùm.