Facebreaker K.O. Party

FaceBreaker, který je dílem tvùrèího týmu Fight Night Round 3, nabízí nekompromisní zábavu, propracovaný herní systém a atraktivnì stylizovanou grafiku. V tomto agresivním arkádovém svìtì, plném postav s pøerostlým egem, má každý boxer jedineèné atributy a charakteristický styl. Je tu Romeo, „latinský milovník“, známý svými údery pod pas, nebo Molotov, ponìkud vìtší ruský demolièní expert se sklonem k neèistému zpùsobu boje. Do soubojù vneste prostøednictvím funkce Photo Game Face trochu osobní motivace nahráním fotografie vašeho oblièeje a rozdejte si to tìlo na tìlo s kamarádem nebo skuteèným protivníkem.