Far Cry Vengeance

Jako Jack Carver používá hráè Wii ovladaè k øízení, støílení, sekání, skákání a šplhání na cestì skrz žhavé peklo zamoøené rebely. Wii zahrnuje starší èásti z Far Cry Instincts Evolution doplnìné o èerstvé dìjové osy, nové mapy, postavy a zaøízení. Hraní hry je kompletnì vytvoøeno pro Wii ovladaè, který se používá pro øadu unikátních manévrù jako øízení vozidel, balancování na nejistých okrajích nebo vrhání granátù.