FIFA 09 All-Play

Vstupte na høištì a nechte se unést jedineèným fotbalovým zážitkem exkluzivnì na Wii. Zahrajte si FIFA 09 All-Play jedním ze dvou možných zpùsobù – buï jako typickou Wii simulaci 11 proti 11, nebo adrenalinovou arkádovku s Wii verzemi vašich oblíbených fotbalových superhvìzd.

Systém FIFA 09 All-Play je perfektnì vyvážený tak, aby si hráèi všech úrovní dovedností mohli bezstarostnì užívat zábavnou fotbalovou akci. Vyberte si herní styl, který nejlépe odpovídá vašim schopnostem. K dispozici máte jak pokroèilé ovládání pro zkušené hráèe, tak i nové zjednodušené ovládání EA SPORTS™ All-Play s podporou AI, díky nìmuž se zaèínající hráèi mohou soustøedit jen na zábavu. Pro zaèínající hráèe je hraní na jejich úrovni dovedností díky EA SPORTS All-Play snazší a atraktivnìjší. Veškerá akce se øídí jediným pohybem ovladaèe a stiskem tlaèítka, což zvyšuje hráèovu úspìšnost støelby, zahrávání pøímých kopù a získávání odražených míèù. Nemùžete se rozhodnout, komu pøihrát? Nechte poèítaè, aby vám prostøednictvím indikátoru na obrazovce ukázal správný smìr a zpùsob provedení pøihrávky stiskem jediného tlaèítka. Nevíte, do kterého rohu branky vystøelit? Žádný strach, prostì vypalte bez pøípravy a napnìte sí. Je to snadné! Navíc vám hra poskytne pøehledy a statistiky, kde se mùžete pøesvìdèit o svých pokrocích.

Zkušení hráèi, preferující pokroèilé ovládání, mohou stále využít propracovaného a inovovaného systému gest a pøesných pøihrávek namíøením ovladaèe. Pøíznivci tradiènìjšího zpùsobu hraní FIFA mohou dokonce použít klasický ovladaè pro Nintendo GameCube.

V arkádové verzi si zahrajte se svými Mii po boku vašich hrdinù, jakými jsou Ronaldinho, Wayne Rooney a další, v podobì stylizovaných postav. Atraktivní arkádový mód Footii Match 8 proti 8 je vhodný pro hráèe všech úrovní dovedností. Pouhým máchnutím Wii Remote se zmocnìte míèe a tvrdì vystøelte. Takový fotbal jste ještì nehráli! Kromì toho tu jsou i Footii Party hry s názvy Table Football a Boot It, u nichž si nyní užijete s rodinou a pøáteli ještì více zábavy.

FIFA 09 All-Play je rovnìž možné hrát tradièním zpùsobem s veškerými detaily a autenticitou, jakou lze od série EA SPORTS FIFA oèekávat. To je to, co fotbaloví fandové chtìjí. Najdou zde pøes 500 týmù s pøesnì ztvárnìnými dresy a znaky. V prostøedí typického uživatelského rozhraní Wii zažije svou premiéru Manažerský mód, kde budete rozhodovat o klubových financích a sponzorech, vizuálních simulacích a plnit mìnící se oèekávání správní rady v závislosti na vašich úspìších, èi… selháních.