FIFA 09

Ve FIFA 09 vstupte na høištì a zahrajte si profesionální fotbal, jak ho máte rádi. Nechte se unést nejautentiètìjší fotbalovou simulací pro Nintendo DS, jakou kdy EA SPORTS pøedstavila – splòte si svùj sen stát se profesionálním hráèem.

S podporou herního enginu, vytvoøeného speciálnì pro Nintendo DS, pøinese FIFA 09 citlivìjší, inteligentnìjší a realistiètìjší fyzickou akci s frekvencí 60 snímkù za sekundu. S dvojnásobnou frenkvencí snímkù se hráèi pohybují po høišti mnohem plynuleji, reagují lépe na nastálé situace a hra bìží celkovì výraznì rychleji. Postavy fotbalistù se také chytøeji uvolòují do prostoru, razantnìji a preciznìji pøihrávají a pøesnìji støílí.

V populárním módu Be A Pro FIFA 09, který si na Nintendo DS odbývá svou premiéru, musíte od prvního momentu na høišti myslet a reagovat jako skuteèný fotbalista. Mód nyní trvá nìkolik sezón a pøibyla i jedineèná kamera, která sleduje vašeho hráèe a zprostøedkovává napìtí a vzrušení pøi postupu na branku. V Be A Pro: Sezóna si vyberete nebo vytvoøíte profesionálního hráèe a poté budete rozvíjet jeho schopnosti na jediné pozici s cílem udìlat z nìj národní legendu. Každý výkon v zápase je vyhodnocen v reálném èase prostøednictvím zprávy pøímo ve høe a v podobì závìreèného hodnocení.

Vùbec poprvé si mùžete zahrát za svùj oblíbený klub až se tøemi pøáteli najednou za pevnì urèené hráèe, nebo se utkat 1 proti 1 na jednom pøístroji, èi v lokálním multiplayeru.