FIFA World Cup 2006

EA SPORTS oslavuje jednu z nejvìtších sportovních událostí – svìtový pohár FIFA 2006 v Nìmecku, a to prostøednictvím oficiální videohry s exkluzivní licencí.

Hra 2006 FIFA World Cup zachycuje atmosféru jednoho z nejnároènìjších svìtových soupeøení a dává hráèi pøíležitost hrát v roli svých oblíbených hrdina, a šanci vyhrát svìtový pohár FIFA World Cup.

Hrajte za svùj národní tým a ovládejte své oblíbené hráèe pøi postupu z kvalifikaèních utkání pøímo na svìtový turnaj v Nìmecku.

Spoleènost EA SPORTS oživila témìø 100 superhvìzd a napodobila skuteèné schopnosti a dovednosti známých svìtových hráèù. Tvùrcùm se podaøilo pøenést do hry jejich typické pohyby, styl hry a speciální hráèské umìní každého z nich. Zdokonalení hry, zvláštì v oblasti pøihrávek, støelby nebo penaltových kopù pøináší nejrealistiètìjší a nejhratelnìjší fotbalovou hru, s jakou se mùžete setkat.

Hra 2006 FIFA World Cup pøedstavuje nový herní režim s názvem Global Challenge, který bude nároèným testem i pro ty nejzkušenìjší hráèe. Ti budou mít možnost na vlastní kùži zažít klasické okamžiky z historie svìtového poháru FIFA. 40 z nich je totiž zakomponováno ve zmínìném režimu. Srovnejte své výsledky s tìmi historickými a zmìøte své síly se svìtovou špièkou.

K dispozici je 127 národních týmù. Vyberte si nìkterý z nich a hrajte proti kamarádùm v souboji pro více hráèù. Do hry jich mùže vstoupit až 8. Sledujte své výsledky na výsledkové tabuli v místnosti The Lounge. Za své úspìchy získáte rùzné ceny.

Spoleènost EA SPORTS zaøadila do jediné videohry s oficiální licencí – 2006 FIFA World Cup Germany, legendární hráèe a exkluzivní možnost výbìru týmových dresù.


Hlavní vlastnosti


• HRAJTE SE SVÝMI HRDINY:
Svìtové superhvìzdy vypadají a hrají stejnì jako jejich skuteèné pøedlohy. Hráèi používají stejný styl hry a stejnou práci s míèem, jako skuteèní šampióni.

• VYHRAJTE SVÌTOVÝ POHÁR 2006 FIFA WORLD CUP:
Vyberte jeden ze 127 týmù a probojujte se kvalifikací až do virtuální reprodukce svìtového poháru v Nìmecku. Hrajte v jakékoli z 12 úrovní, které perfektnì zachycují okázalost a slavnostní atmosféru svìtového poháru.

• SVÌTOVÝ SOUBOJ:
Hra uvádí nový režim s názvem Global Challenge, který reprodukuje 40 klasických momentù v historii svìtového poháru. Získejte body,díky kterým se otevøe pøístup k legendárním hráèùm a jejich typickému vzhledu a obleèení.