Final Fantasy Crystal Chronicles:Ring of Fates

Velký Krystal ochraòuje zemi od žáru krvavì rudého mìsíce. V této zemi se narodila dvojèata, obdarovaná sdílenou mýtickou mocí. Jejich poklidný život se náhle zmìní, když krvavì rudý mìsíc zaène rùst. Osudy všech nyní závisí na krystalu.

Hra nabízí:

  • Unikátní akèní hratelnost – se 3D úrovnìmi, prozkoumáváním a øešením hádanek
  • Akèní systém ovládání vám umožní poznat dobrodružství po svém
  • S unikátním ovládáním zažijete úžasné real-time bitvy
  • Nádherná 3D grafika a emocionální audio spolu vytváøí nádherný svìt, který mùžete prozkoumat.
  • Spolupracujte s až ètyømi dalšími hráèi pøes bezdrátovou komunikaci Nintendo DS.
  • Naplòte pøíbìh dvou až dosud nevinných hrdinù v unikátním pøíbìhu o osudu, dobrodružství a bratrské lásce.
  • Stovky rùzných kombinací pøedmìtù a obleèení zábavu ještì zvyšují. Smìny obleèení a vybavení jsou na vaší postavì viditelné pøímo ve høe.
  • Obchodujte s pøáteli za použití funkcí Nintendo Wi-Fi pøipojení
  • Dodatkový obsah pro originální Japonskou verzi se ètyømi novými questy
  • Hrát mùžete v angliètinì, francouzštinì, nìmèinì a španìlštinì. Mód multiplayeru umožòuje pøátelùm hrát spoleènì bez ohledu na jimi zvolený jazyk.