Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon

Chocobo a Cid, nejzákladnìjší lovci pokladù série Final Fantasy, jsou magicky transportování do tajemného mìsta, kde se pamì obyvatel ztrácí s každým úderem zvonu vyzvánìjícím na hodinové vìži. Jednoho dne pøijede drsòák Raffaello a vytvoøí dungeon vzpomínek, aby pomohl obyvatelùm mìsta zapamatovat si, kdo jsou. Nyní je na Chocobovi, aby prošel dungeonem a získal zpìt vzpomínky každého!

Hra nabízí:

  • Zajímavá pulzující hra s poutavým pøíbìhem a vyzývajícími bitvami vytváøí zábavné a veselé RPG prostøedí
  • Pøesvìdèivé herní zkušenosti využívající rùznorodost klasických typù zamìstnání série Final Fantasy, jako jsou rytíø, èerný mág a bílý mág, aby pomohli Chocobovi v boji proti zlu
  • Postavy vytvoøil designér Toshiyuki Itahana, který stojí i za charaktery ze série Final Fantasy Crystal Chronicles a Final Fantasy Fables: Chocobo Tales
  • Bojujte proti pøátelùm pøes Nintendo WiFi Connection v doplòkových bitvách populárních kreatur z Final Fantasy v unikátním 3D pop-up knižním stylu
  • Sbírejte skrytá písmena v prùbìhu celého dobrodružství a formulujte speciální fráze, abyste odemkli tajné dungeony a druhy zamìstnání
  • Znamení Mog House nabízí arkádové minihry, které mùžete hrát intuitivnì s ovladaèem Wii Remote