Flower Sun and Rain

Jste-li obdaøeni mimoøádnými schopnostmi vymykajícími se možnostem bìžných smrtelníkù, jsou na vás zpravidla kladeny i mimoøádné nároky.

Až z dálného východu pochází pozoruhodná adventura „Flower, Sun and Rain“. V roli hlavního hrdiny jménem Sumio Mondo budete s pomocí univerzálního supermoderního zaøízení „Katherine“ øešit zapeklité více èi ménì katastrofické scénáøe (vèetnì úvodního odvrácení nebezpeèného výbuchu na palubì letadla!), kterých hra nabízí celkem osmnáct. Katherine si sice hravì poradí s rozlousknutím jakéhokoliv kódu èi prolomením sebe sofistikovanìjšího ochranného systému, ovšem bystrý intelekt a schopnost racionálního uvažování v èasovém stresu nenahradí. Nároènost plnìní jednotlivých úkolù se v prùbìhu hry postupnì zvyšuje, ale spolu s ní rostou i vaše zkušenosti a odhodlání pøijít na kloub všem zdánlivì nevysvìtlitelným záhadám. Za zmínku stojí netradièní hudební doprovod, který je tvoøen novì zaranžovanými opusy klasických mistrù, mezi nimiž nechybí ani Johann Sebastian Bach! Ovládání je ušito na míru stylusu a dotykovému displeji, což ve vypjatých okamžicích, kdy se neobejdete bez rychlé a pøesné akce, dozajista oceníte.