Golden Sun: Dark Dawn

Návrat zdánlivì zapomenuté série
Golden Sun: Dark Dawn je tøetím dílem stejnojmenné herní série, která se stala pøed témìø devíti lety synonymem pro typicky japonské RPG na pøedchùdci Nintenda DS, Gameboyi Advance. Pojïte se sedm let po vydání druhého dílu vrátit do svìta Weyard a ponoøit se do mytologie Golden Sun.

Pøíbìh
Dìj se odehrává tøicet let po událostech druhého dílu, ve kterém se hrdinùm podaøilo pøinést do Weyardu mocné síly Golden Sunu, jejiž neuvìøitelné úèinky dokázaly zmìnit naprosto vše. Kontinenty se posunuly, byly objeveny nové zemì a nové druhy zvíøat. Ale bohužel musí Weyard a jeho obyvatelé po tøech mírumilovných dekádách èelit nové hrozbì v podobì zvláštních vírù, které vysávají ze zemì elementární magickou energii nazývanou Psynergy.

Nová generace hrdinù, potomci známých tváøí z prvních dvou dílù série, se musí nauèit využívat Psynergy, aby mohli využít všech zemských živlù v boji proti zlým silám. Musíte spolu s nimi procestovat v chaosu ponoøenou zemi, uvolòovat energii, porazit nestvùry, øešit záhady, rébusy a objevovat vzácné poklady.

Ovládání
Golden Sun je typickým japonským RPG, které má relativnì lineární dìjovou linku, kolový bojový systém a které je založené na tom, že nikdy necestujete sami, nýbrž v týmu, ve kterém má každý své unikátní schopnosti a vlastnosti. Dáno je to tím, že každá postava ovládá jiný živel. Základní ovládání probíhá pøes tlaèítka Nintenda DS. Dotykový displej nabývá na dùležitosti teprve pøi souboji, kdy se na nìm objeví alternativní systém povelù, díky kterému mùžete jednotlivé Psynergické síly nasadit s naprostou pøesností.

Grafický kabátek
Graficky se hra od svých pøedchùdcù liší tím, že se už nejedná o prostou 2D grafiku. Objekty a prostøedí jsou vytvoøeny ve 3D a zatímco pøi hraní zùstanete vìtšinou ve staré známé ptaèí perspektivì, kamera se nauèila pohybovat a dìj je doprovázen povedenými animovanými scénami.

Vývojáø
Vývojáøem této hry je studio Camelot Software Planning, které bylo založeno roku 1990 jako interní studio Segy a stojí napøíklad za známou herní sérií Shining Force. Studio bylo od Segy oddìleno v roce 1995 a od roku 1999 vyvíjí exkluzivnì pro Nintendo. Camelot stojí napøíklad za celou øadou sportovních her s Máriem, na Wiièku zatím vydali dvì hry: We Love Golf! a New Play Control: Mario Golf: Toadstool Tour.

Minimální konfigurace:
– kapesní konzole Nintendo DS