Goldeneye 007

GoldenEye byla nejen jedna z nejpovedenìjších Bondovek, ale také skvìlou støíleèkou. Vývojáøi z Rare tenkrát, více jak deset let zpátky, dokázali, že i filmová adaptace mùže udìlat díru do videoherního svìta. A proto není divu, že si tento titul, který vyšel v roce 1997 pro Nintendo 64 našel svoji cestu na Wii.

Pøíbìh

Scénáø tohoto titulu zpracoval Bruce Feirstein, který pracoval celkem na tøech filmových Bondovkách a také na nìkolika hrách s Jamesem Bondem vèetnì pùvodní verze GoldenEye 007. Cílem pro nìj bylo uèinit každou úroveò hry jedineènou, titul celkovì akènìjší a dát vìtší prostor pro seznámení hráèe s charaktery a pro objevení vztahù mezi nimi. Zároveò bylo nutné vymìnit starého Bonda za jeho aktuální podobu a pøitom zachovat vìrnost originálu. I proto se Bond napøíklad ihned na zaèátku setká s Travelianem, se kterým musí infiltrovat ruskou pøehradu a dostat se do její centrály.

Jedná se o moderní pøevyprávìní pøíbìhu, který podle scénáristù a autorù sedí k souèasnosti, kdy prožíváme mezinárodní ekonomickou krizi, mnohem lépe než k roku 1995, ve kterém se odehrává pùvodní film. Snahou tvùrcù bylo rovnìž zabudovat spoustu vtipných dialogù, které mùže uslyšet snad jen tajný agent jakým je James Bond.

Obsah

Hráè se bude muset proplížit do nitra pøehrady, znièit její vybavení, pøežít útok ENP – atomové bomby, která svým výbuchem nìkolik kilometrù nad povrchem zemì vyøadí z provozu veškerá elektronická zaøízení v širokém okolí, pronásledovat Ourumova v ulicích Petrohradu a prozkoumat tajnou vojenskou základnu v džungli.

Ovládání

Nový GoldenEye lze ovládat dvìma zpùsoby. Jednak mùžete hru ovládat tak jako vìtšinu støíleèek na Wiièku anebo si mùžete vybrat klasické ovládání prostøednictvím Classic Controlleru.

První ovládací schéma spoèívá v tom, že ukazováním WiiMotu na obrazovku zamìøujete, støílíte a jeho pohyby ovládáte kameru. Bonda pak ovládáte analogovou páèkou na Nunchuku. Klasická metoda poèítá jedinì s tlaèítky Classic Controlleru, kdy jednou analogovou páèkou míøíte a zároveò ovládáte kameru a tou druhou pak Bonda. Tedy pìknì po staru. Alternativnì k prvnímu ovládacímu schématu nalezne pøípadnì využitítaké pøíslušenství Wii Zapper.

Audiovizuální stránka titulu

Nejen pøíbìh a hratelnost se posunula o více jak jednu dekádu dále. Totéž se dá øíct i o grafice a o hudbì. Aèkoli se jedná o hru, za kterou stojí vývojáø ze tøetí strany, je grafický kabátek GoldenEye pro Wii jedním z nejlepších, které na Wiièku uvidíte. A co se hudby týèe, ta zní samozøejmì jako z filmu a nesmí chybìt ani kvalitní dabing postav.

Multiplayer

Nejen singleplayerem se pøed více jak deseti lety proslavil GoldenEye pro Nintendo 64. Velkou slávu získal i multiplayer, a tak byl i on v remaku zachován. Mùžete hrát až ve ètyøech ve splitscreenu anebo online pøes bezplatnou službu Nintendo Wi-Fi Connection. Hrát mùžete za 8 klasických postav, arsenál zbraní èítá 25 kouskù a co zbraò, to ikona. Vyøádit se mùžete celkem ve 17 herních módech, odehrávající se na desítce map, mezi kterými naleznete jak staré známé, tak nové moderní.

Vývojáø

Zatímco práva na videoherní adaptace s Jamesem Bondem v hlavní roli už nìjaký ten rok vlastní Activision, hru vyvíjeli vývojáøi ze studia Eurocom, které bylo založeno ve Velké Británii v roce 1988. Vývojáøi za 22 let stihli pracovat na opravdu velkém poètu her pro všechny konzole od Nintenda. Pracovali už i na nìkolika Bondovkách a svoji první poøádnou zkušenost s Wiièkem získali pøi vývoji skvìlé støíleèky Dead Space: Extraction od Electronic Arts.

Minimální požadavky:
Herní konzole Wii
Wii Remote + Nunchuck

Individuálnì:

Classic Controller èi Classic Controller Pro
Wii Zapper