Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Grand Theft Auto: Chinatown Wars je naprosto originální pøírùstek vychvalované série Grand Theft Auto a pøináší novou úroveò interaktivity v otevøeném herním svìtì. S využitím dotykové obrazovky Nintenda DS se hráèi pohybují ulicemi a hledají pravdu skrývající se za pøíbìhy o zloèinech a korupci uvnitø syndikátu Triád. Hra pøináší nebývalou hloubku zpracování, která je poznávacím znakem celé série.