Greys Anatomy (Chirurgové)

Staòte se chirurgy z vašeho oblíbeného seriálu Chirurgové, který bìžel i v Èeské republice. Hrajte jako vaše oblíbené postavy a provádìjte operace, které jsou otázkou života a smrti pacientù, v tomto staronovém pøíbìhu z nemocnièního prostøedí.

Ponoøte se poprvé sami do tohoto staronovém pøíbìhu Chirurgù, který byl napsán ve spolupráci s tvùrci televizní série. Hrajte za své oblíbené charaktery, kteøí se budou snažit zachránit nemocnici Seattle Grace pøed její zatím nejhorší krizí. Ovlivnìte výsledek pøíbìhu a vykonávejte všechny vícestupòové operace, kterými je tato série proslulá.